Launch (การส่งขึ้นสู่อวกาศ)

KNACKSAT will be on-board Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” aboard a SpaceX Falcon 9 rocket in 2018. Please refer to SpaceX,  SpaceflightNow, SpaceLaunchSchedule, and RocketLaunch for the launch date (Launch site: Vandenberg AFB, CA)

SpaceX-SSO-A Press Kit (Note that the SpaceX's press kit for SSO-A will be available 24 hr. before the launch time.)

ดาวเทียม KNACKSAT จะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศกับ Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” ด้วยจรวด SpaceX Falcon 9  ในปี พ.ศ. 2561 ดูคาดหมายกำหนดการของการส่งจรวดได้ที่ SpaceX,  SpaceflightNow, SpaceLaunchSchedule, and RocketLaunch ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสภาพภูมิอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุสุดวิสัย (ฐานส่งจรวด: ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา)

แถลงข่าว SpaceX-SSO-A (แถลงข่าวของ SpaceX's สำหรับมิชชั่น SSO-A จะมีให้อ่านได้ภายใน 24 ชม ก่อนยิงจรวด)