History (ความเป็นมา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เริ่มโครงการ CubeSat (อ่านว่า คิวแซท) ในปี พ. ศ. 2555
* EM2015 was a joint project between KMUTNB and GISTDA

Timeline (Reverse chronological order)

Mar. 09, 2019
We had monitored Object 2018-099U for two weeks. Unfortunately, we did not detect any signal from KNACKSAT again. Thus, we cannot conclude anything regarding the weak signal detected on Feb. 22, 2019. In addition, it has a high probability that the signal is not KNACKSAT's.
ทีมงานได้เฝ้ารับติดตามตรวจจับสัญญาณโดยใช้ค่าพิกัด (TLE) เลขที่ 2018-099U เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แต่สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมแนคแซทไม่สามารถตรวจจับสัญญาณได้อีกครั้ง ทำให้ทีมงานไม่สามารถสรุปอะไรได้เกี่ยวกับสัญญาณที่ตรวจจับได้ในวันที่  22 ก.พ. 2562 และมีความเป็นไปได้สูงที่สัญญาณจะไม่ใช่จากดาวเทียมแนคแซท

Feb. 23, 2019
On Feb. 22, 2019, our ground station detected a very weak signals of 435.635 MHz using TLE 2018-099U. We expect it to be a signal from KNACKSAT and we are monitoring the signal further. The figure below is an example of the signal that we detected.
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2562 สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมแนคแซทตรวจจับได้สัญญาณอ่อนๆ ความถี่ 435.635 MHz จากการใช้ค่าพิกัด (TLE) เลขที่ 2018-099U ทีมงานคาดหวังว่าจะเป็นสัญญาณจากดาวเทียมแนคแซท และอยู่ระหว่างการเฝ้ารับติดตามตรวจจับสัญญาณเพิ่มเติม รูปข้างล่างนี้แสดงตัวอย่างสัญญาณที่สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมแนคแซทตรวจจับJan. 29, 2019
We had listened to TIANWANG 1C for several times. As Scott Tilley commented, the beep that we heard was from TIANWANG 1C, not KNACKSAT. TIANWANG 1C orbits close to the orbits of the objects from the SSO-A launch from time-to-time. The downlink frequency of TIANWANG 1C is 435.645 MHz.
จากที่ทีมงานได้ลองรับสัญญาณจากดาวเทียม TIANWANG 1C หลายครั้ง สามารถสรุปได้ว่าสัญญาณบี๊บที่ได้ยินในวันที่ 19 ม.ค.2562 มาจาก TIANWANG 1C ไม่ใช่จาก KNACKSAT ตามที่ Scott Tilley ได้ให้ความคิดเห็นมาก่อนหน้านี้ โดย TIANWANG 1C โคจรมาใกล้กับวงโคจรของดาวเทียมในกลุ่ม SSO-A เป็นช่วงๆ และความถี่ของสัญญาณที่ TIANWANG 1C ส่งลงมาคือ 435.645 MHzJan. 24, 2019
There is a comment from a radio amateur mentioning the signal we heard on January 19, 2019 might be from TIANWANG-1C. We are doing more analysis on this issure now.
มีความคิดเห็นจากนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งมาว่า สัญญาณที่ทีมงานรับได้ในวันที่ 19 ม.ค. 2562 นั้นอาจจะมาจากดาวเทียม TIANWANG-1C ตอนนี้ทีมงานกำลังทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมอยู่

Jan. 23, 2019
On January 19, 2019, our ground station detected short beep signals of 435.635 MHz every 10 seconds for approximately 2 minutes. Based on the frequency and the Doppler shift, the signals are likely to be signals from KNACKSAT. At this time, the team is in the process of further analysis and monitoring the signal again. The short beep signal every 10 seconds is consistent with the short beep signal received by the amateur radio operator Jari (OH2FVQV) in Finland on 18 January 2019. Our best guess TLE is 2018-099X. The figure below is an example of the beep signals that we detected.
เมื่อคืนวันที่ 19 ม.ค. 2562 สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมแนคแซทตรวจจับได้สัญญาณบี๊บสั้นๆ (short beep signal) ความถี่ 435.635 MHz ทุกๆ 10 วินาทีเป็นเวลาประมาณเกือบ 2 นาที ซึ่งจากการวิเคราะห์เบื้องต้นจากค่าความถี่ของสัญญาณและการเกิด Doppler shift มีความเป็นไปได้ว่าเป็นสัญญาณจากดาวเทียมแนคแซท ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการวิเคราะห์เพิ่มเติมและเฝ้ารับติดตามตรวจจับสัญญาณอีกครั้ง การเกิดสัญญาณบี๊บสั้นๆ (short beep signal) ทุกๆ 10 วินาทีนี้มีความสอดคล้องกับสัญญาณบี๊บสั้นๆ (short beep signal) ที่รับได้โดยนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้ชื่อว่า Jari (OH2FVQV) ประเทศฟินแลนด์ ในวันที่ 18 ม.ค. 2562 ค่าพิกัด (TLE) ของดาวเทียมแนทแซทที่อาจจะเป็นไปได้คือ 2018-099X. รูปข้างล่างนี้แสดงตัวอย่างสัญญาณที่สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมแนคแซทตรวจจับJan. 4, 2019
Happy New Year! At present, our ground station has not been able to detect signals from KNACKSAT yet. The last signal detected is by Fact Mubin on December 7, 2018, at 15: 04UTC. We are currently monitoring the signals and upgrading the ground station at the same time.
สุขสันต์ปีใหม่! ณ ปัจจุบัน สถานีภาคพื้นดินของดาวเทียมแนคแซทยังไม่สามารถตรวจจับสัญญาณจากดาวเทียมแนคแซทได้ โดยสัญญาณสุดท้ายที่ตรวจจับได้ คือ สัญญาณที่รับโดย Fact Mubin เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 15:04UTC ขณะนี้ทีมงานอยู่ระหว่างการเฝ้ารับติดตามตรวจจับสัญญาณอยู่ รวมทั้งปรับปรุงสถานีภาคพื้นดินไปพร้อมกัน

According to our initial analysis, together with the satellite’s data received by Mike Rupprecht on 4 December 2018, we summarize the current status of KNACKSAT as follows.
จากการวิเคราะห์เบื้องต้น ประกอบกับข้อมูลที่สามารถรับได้โดย Mike Rupprecht ทั้ง 2 ครั้งในวันที่ 4 ธ.ค. 2561 ทีมงานสรุปสถานะปัจจุบันของดาวเทียมแนคแซทได้ดังนี้

The strength of the beacon signal from KNACKSAT satellites may be very weak and there is noise in the neighbourhood of the ground station, making signal detection more difficult than usual. In addition, the satellite operation program is still in the mission starting phase, which continuously monitors the battery voltage level. If the voltage level is lower than the set value, the satellite will stop sending signals. The satellite will start sending signals again when the battery is sufficiently charged. This is done to maintain the battery to last as long as possible during the mission starting phase. So, there is a possibility that the satellite is in the battery charging period while we are trying to receive the signals and the satellite is orbiting above Thailand. The operation program will exit the phase starting phase to the normal working phase after the satellite has received an uplink command from our ground station. In the normal working phase, the satellite will transmit stronger signals and we can command the satellite to take pictures from space.
ความแรงของสัญญาณบีคอล (beacon) จากดาวเทียมแนคแซทอาจจะอยู่ในระดับที่ต่ำและมีสัญญาณรบกวนในบริเวณที่ตั้งสถานีภาคพื้นดินทำให้การรับสัญญาณดาวเทียมกระทำได้ยากกว่าปกติ รวมทั้งโปรแกรมการทำงานของดาวเทียมหลังจากที่ถูกปล่อยออกมาทำงานในเฟสเริ่มต้นภารกิจ ซึ่งมีการตรวจระดับแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง ถ้าระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าที่กำหนด ดาวเทียมจะหยุดการส่งสัญญาณ จนกว่าแบตเตอรี่ได้รับการชาร์จจากโซล่าร์เซลที่ติดตั้งรอบตัวดาวเทียมให้มีระดับแรงดันไฟฟ้าที่สูงเพียงพอ จึงจะเริ่มส่งสัญญาณใหม่ เพื่อรักษาให้แบตเตอรรี่มีอายุการใช้งานนานที่สุดระหว่างเฟสเริ่มต้นภารกิจ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่า ดาวเทียมอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังชาร์จพลังงานในระหว่างที่ทีมงานเฝ้าตรวจจับสัญญาณขณะที่ดาวเทียมโคจรผ่านท้องฟ้าประเทศไทย ทั้งนี้ โปรแกรมการทำงานจะออกจากเฟสเริ่มต้นภารกิจไปทำงานในเฟสทำงานปกติหลังจากที่ดาวเทียมได้รับคำสั่งจากสถานีภาคพื้นแล้วเท่านั้น โดยในเฟสทำงานปกติ ดาวเทียมจะส่งสัญญาณที่แรงขึ้นและสามารถสั่งให้ถ่ายรูปได้

Based on Celestrack's SATCAT data on January 3, 2019, there are 33 TLEs of 64 SSO-A satellites that have been already identified (https://www.celestrak.com/NORAD/elements/active.txt   ==> International Designator = 2018-099). After the TLE becomes clearer, detecting of the signals from KNACKSAT will be easier and then the status of the satellite will be more accurate.
จากข้อมูล SATCAT ของ Celestrack ณ วันที่ 3 ม.ค. 2562 ค่าพิกัด (TLE) ของดาวเทียมของ SSO-A ที่ทราบค่าแน่นอนแล้วมี 33 ดวงจากทั้งหมด 64 ดวง (https://www.celestrak.com/NORAD/elements/active.txt   ==>  International Designator = 2018-099) หลังจากที่ค่าพิกัด (TLE) มีความชัดเจนมากขึ้น การเฝ้าติดตามรับสัญญาณจะสามารถกระทำได้ง่ายขึ้น และการวิเคราะห์สถานะภาพของดาวเทียมแนคแซทจะมีความแม่นยำมากขึ้น ตามลำดับ

Dec. 7, 2018
Signal also received by Fatc Mubin on Dec. 7, 15:04UTC(twitter)
รับสัญญาณได้อีกครั้งโดย Fatc Mubin  ณ. วันที่ 7 ธ.ค. เวลา 15:04UTC (ตรงกับวันที่ 7 ธ.ค. เวลา 22:04น. ตามเวลาในประเทศไทย)(twitter)Dec. 5, 2018
Signal received by Fatc Mubin on Dec. 5, 02:52UTC(AMSAT-ID)
รับสัญญาณได้โดย Fatc Mubin  ณ. วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 02:52UTC (ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 07:52น. ตามเวลาในประเทศไทย)(AMSAT-ID)Dec. 4, 2018
The first voice was received by Mike Rupprecht (dk3wn) on Dec. 4, 09:04UTC(dk3wntwitter)
สัญญาณแรกรับได้โดย Mike Rupprecht (dk3wn) ณ. วันที่ 4 ธ.ค. เวลา 09:04UTC (ตรงกับวันที่ 4 ธ.ค. เวลา 14:04น. ตามเวลาในประเทศไทย)(dk3wn, twitter)Dec. 3, 2018
SpaceX successfully deployed Spaceflight's upper free flyer (UFF) and lower free flyer (LFF) (SpaceX twitterSpaceX YoutubeSpaceflight), following with the successful deployment of KNACKSAT from the LFF on Dec. 3, 22:49:57UTC.
สเปซเอ็กซ์ประสบความสำเร็จในการปล่อย Spaceflight's upper free flyer (UFF) และ lower free flyer (LFF) (SpaceX twitter, SpaceX Youtube, Spaceflight) ตามด้วยการปล่อยดาวเทียมแนคแซทออกจาก LFF ณ. วันที่ 3 ธ.ค. เวลา 22:49:57UTC (ตรงกับวันที่ 4 ธ.ค. เวลา 05:49:57น. ตามเวลาในประเทศไทย) Dec. 1, 2018
Tomorrow's attempt of Spaceflight SSO-A launch is cancelled. The new targeted date is Monday, December 3th, 2018.
ยกเลิกการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A สำหรับพรุ่งนี้ คาดหมายกำหนดการใหม่คือวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

Dec. 1, 2018
The tomorrow launch of Spaceflight SSO-A is ready! (SpaceXSpaceflight). See SpaceX-SSO-A Press Kit  for more launch info.
การส่งจรวดมิชชั่น SSO-A พร้อมแล้วสำหรับพรุ่งนี้! (SpaceX, Spaceflight) อ่านข้อมูลการยิงจรวดเพิ่มเติมจาก แถลงข่าวจาก SpaceX-SSO-A 


Nov. 29, 2018
Now targeting December 2 for launch of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express from Vandenberg Air Force Base (SpaceX).
คาดหมายกำหนดการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ใหม่เป็นวันที่ 2 ธ.ค. 61 (SpaceX)

Nov. 27, 2018
Waiting for the launch is one of the hardest parts! The launch (November 28 attempt of Spaceflight  SSO-A is currently no-go due to extreme high-altitude winds (SpaceX). 
อีกงานหนึ่งที่ยากที่สุดคือรอการส่งจรวด! การส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ในวันที่ 28 พ.ย. ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากลมที่ระดับสูงมีความแรงมาก (SpaceX)

Nov. 25, 2018
Targeting November 28 for launch of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express from Vandenberg Air Force Base in California  (SpaceX and SpaceflightNow). 
คาดหมายกำหนดการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A เป็นวันที่ 28 พ.ย. 61 (SpaceX และ SpaceflightNow)

Nov. 17, 2018
Standing down from Monday’s launch attempt of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express to conduct additional pre-flight inspections (see SpaceX).
เลื่อนการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ออกไปเพื่อตรวจสอบความพร้อมเพิ่มเติม (SpaceX)

Nov. 15, 2018
Static fire test of Falcon 9 complete—targeting November 19 launch of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express from Vandenberg Air Force Base in California (SpaceX).
การทดสอบจรวดฟอลคอน 9 เสร็จสมบูรณ์คาดหมายกำหนดการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A เป็นวันที่ 19 พ.ย. 61 (SpaceX)

Nov. 06, 2018
One more step closer!  Please refer to SpaceflightNow and Techly for the targeted launch date of Spaceflight SSO-A (Launch site: Vandenberg AFB, CA).
ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งก้าว! ดูคาดหมายกำหนดการของการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ได้ที่ SpaceflightNow และ Techly อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสภาพภูมิอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุสุดวิสัย (ฐานส่งจรวด: ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Nov.  02, 2018
Glad to be a part of SSO-A! Thanks to Spaceflight's excellent team. KNACKSAT is ready for launch (Spaceflight).
ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมิชชั่น SSO-A! ขอบคุณทีมงาน Spaceflight. ดาวเทียมแนคแซทพร้อมที่จะถูกส่งขึ้นวงโคจร (Spaceflight)

Oct. 22, 2018
Another 575 km to reach the targeted orbit. KNACKSAT satellite has been already travelled 13,714 km from its motherland,Thailand.
เหลือการเดินทางอีกเพียง 575 กิโลเมตรจะถึงวงโคจรที่ต้องการ ดาวเทียมแนคแซทได้เดินทางออกจากประเทศไทยซึ่งเป็นมาตุภูมิรวมทั้งหมดเป็นระยะทาง 13,714 กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Sep. 30, 2018
KNACKSAT satellite left its motherland on September 22, 2018 and was successfully integrated into a dispenser on September 24, 2018 at Spaceflight's Auburn Integration Facility, WA, USA.. It will be on-board Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” aboard a SpaceX Falcon 9 rocket in 2018.
ดาวเทียมแนคแซทได้เดินทางออกจากมาตุภูมิเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และประสบความสำเร็จในการประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ Spaceflight's Auburn Integration Facility รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวเทียมแนคแซทจะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศกับ Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” ด้วยจรวด SpaceX Falcon 9 ภายในปี พ.ศ. 2561

Sep. 01, 2017
We have completed the construction of KNACKSAT.
ทีมงานได้จัดสร้างดาวเทียมแนคแซทแล้วเสร็จสมบูรณ์
Mar. 31, 2017
CDR day.
วันประเมินและตรวจสอบแบบขั้นสุดท้าย (CDR, Critical Design Review)


Jan. 31, 2017
We have completed the construction of a engineering model of KNACKSAT.
ทีมงานได้จัดสร้างต้นแบบเชิงวิศวกรรมของดาวเทียมแนคแซทแล้วเสร็จสมบูรณ์


Jan. 13, 2016
PDR day.
วันประเมินและตรวจสอบแบบเบื้องต้น (PDR, Preliminary Design Review)


Sep. 22, 2015
Official KNACKSAT project start date.
วันเริ่มโครงการดาวเทียมแนคแซทอย่างเป็นทางการ