Home (หน้าแรก)

Nov. 06, 2018
One more step closer!  Please refer to SpaceflightNow and Techly for the targeted launch date (Launch site: Vandenberg AFB, CA).
ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งก้าว! ดูคาดหมายกำหนดการของการส่งจรวดได้ที่ SpaceflightNow และ Techly อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสภาพภูมิอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุสุดวิสัย (ฐานส่งจรวด: ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Nov.  02, 2018
Glad to be a part of SSO-A! Thanks to Spaceflight's excellent team. KNACKSAT is ready for launch (https://twitter.com/SpaceflightInc/status/1058156491943882752?s=03).
ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมิชชั่น SSO-A! ขอบคุณทีมงาน Spaceflight. ดาวเทียมแนคแซทพร้อมที่จะถูกส่งขึ้นวงโคจร (https://twitter.com/SpaceflightInc/status/1058156491943882752?s=03)

Oct. 22, 2018
Another 575 km to reach the targeted orbit. KNACKSAT satellite has been already travelled 13,714 km from its motherland,Thailand.
เหลือการเดินทางอีกเพียง 575 กิโลเมตรจะถึงวงโคจรที่ต้องการ ดาวเทียมแนคแซทได้เดินทางออกจากประเทศไทยซึ่งเป็นมาตุภูมิรวมทั้งหมดเป็นระยะทาง 13,714 กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Sep. 30, 2018
KNACKSAT satellite left its motherland on September 22, 2018 and was successfully integrated into a dispenser on September 24, 2018 at Spaceflight's Auburn Integration Facility, WA, USA.. It will be on-board Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” aboard a SpaceX Falcon 9 rocket in 2018.
ดาวเทียมแนคแซทได้เดินทางออกจากมาตุภูมิเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และประสบความสำเร็จในการประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ Spaceflight's Auburn Integration Facility รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวเทียมแนคแซทจะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศกับ Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” ด้วยจรวด SpaceX Falcon 9 ภายในปี พ.ศ. 2561
About KNACKSAT

KNACKSAT (KMUTNB Academic Challenge of Knowledge SATellite), the first entirely Thai-built satellite, is a 1U-CubeSat satellite (roughly 10 x 10 x 10 cm, 1.3 kg) designed and developed by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Thailand. The satellite uses amateur radio frequencies for the communication between the satellite station and the ground station. The KNACKSAT project has been funded by Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for the Public InterestOffice of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), Thailand.
แนคแซท (ย่อมาจาก KMUTNB Academic Challenge of Knowledge SATellite) ดาวเทียมฝีมือคนไทยดวงแรก เป็นดาวเทียมขนาด 1U-CubeSat (ขนาดประมาณ 10 x 10 x 10 ซม., น้ำหนัก 1.3 กก.) ที่ออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดาวเทียมใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นเพื่อการสื่อสารระหว่างสถานีดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นดิน โครงการแนคแซทได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

The objectives of the KNACKSAT project can be categorized into educational objectives and technology demonstration objectives. In term of the educational objectives, the project will enhance the knowledge and experiences in satellite design and construction. These can be considered as fundamentals for development of larger satellites in Thailand in the near future. Apart from these, the project provokes the interests in science and technology of young Thais. For the technological objectives, the main missions of KNACKSAT include (1) developing a communication system using armature radio frequencies, (2) taking images from space, (3) testing 3-axis attitude control algorisms by using magnetic torquers, (4) verifying a deorbit technology by a magnetic torque and (5) confirming the uses of Commercial Off-The-Shelf (COTS) components in space.
วัตถุประสงค์ของโครงการแนคแซทสามารถแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการสาธิตเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาศักยะภาพและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างดาวเทียมจริงให้กับบุคคลากรของประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการออกแบบและสร้างดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปในประเทศ ตลอดจนโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการสาธิตเทคโนโลยีนั้น พันธะกิจหลักของดาวเทียมแนคแซท คือ (1) พัฒนาระบบสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุความถี่วิทยุ (2) ถ่ายภาพจากอวกาศ (3) ทดสอบอัลกอริทึมการควบคุมการทรงตัวของดาวเทียมโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (4) การตรวจสอบเทคโนโลยี deorbit และ (5) ยืนยันการใช้อุปกรณ์ Off-The-Shelf ในอวกาศ เนี่องจากทุกระบบในดาวเทียมแนคแซท ออกแบบและสร้างในประเทศไทยและโดยบุคลากรไทย ดังนั้นการสาธิตเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ จะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ประเทศไทยมีศักยะภาพในการออกแบบและสร้างดาวเทียมได้เอง เป็นดรรชนีที่สำคัญแสดงถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ