Home (หน้าแรก)

KNACKSAT : The First Entirely Thai-built Satellite
ดาวเทียมแนคแซท : ดาวเทียมฝีมือคนไทยทั้งหมดดวงแรก

KNACKSAT Launched T+
ดาวเทียมแนคแซทถูกส่งขึ้นอวกาศแล้วเป็นเวลา 


KNACKSAT (KMUTNB Academic Challenge of Knowledge SATellite), the first entirely Thai-built satellite, is a CubeSat satellite designed and developed by a team of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Thailand. The satellite uses amateur radio frequencies (Call sign: HS0K, Downlink Freq: 435.635 MHz) for the communication between the satellite station and the ground station. The KNACKSAT project were funded by Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for the Public InterestOffice of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), Thailand.
แนคแซท (ย่อมาจาก KMUTNB Academic Challenge of Knowledge SATellite) ดาวเทียมฝีมือคนไทยทั้งหมดดวงแรก เป็นดาวเทียมรูปแบบคิวแซท (CubeSat) ที่ออกแบบและพัฒนาโดยทีมนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ดาวเทียมใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่น (Call sign: HS0K, Downlink Freq: 435.635 MHz) เพื่อการสื่อสารระหว่างสถานีดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นดิน โครงการแนคแซทได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

KNACKSAT is a 1-Unit CubeSat satellite with a dimension of 10 centimeters x 10 centimeters x 11.4 centimeters and a weight of 1.052 kilograms. KNACKSAT was successfully launched on December 3, 2018, at 18:34 UTC from Vandenberg Air Force Base, USA, on the SSO-A mission aboard a SpaceX Falcon 9 rocket, following with the deployment into a 575-km-SSO (Sun Synchronous Orbit) at 22:49 UTC. Its first signal was detected by by Mike Rupprecht (dk3wn) on December 4, at 09:04 UTC, confirming that the satellite had already operated in space.
แนคแซทเป็นดาวเทียมรูปแบบ 1-Unit CubeSat มีขนาด 10 เซนติเมตร x 10 เซนติเมตร x 11.4 เซนติเมตร และมีน้ำหนัก 1.052 กิโลกรัม ดาวเทียมแนคแซทถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 18:34 UTC (ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 01:34 น. ตามเวลาในประเทศไทย) จากฐานทัพอากาศ Vandenberg ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้มิชชั่น SSO-A ด้วยจรวด SpaceX Falcon 9 และถูกปล่อยออกจากอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรประเภท Sun-Synchronous Orbit ที่ระดับความสูง 575 กิโลเมตร เมื่อเวลา 22:49:57 UTC (ตรงกับเวลา 05:49:57 น. ตามเวลาในประเทศไทย) โดยสัญญาณแรกจากดาวเทียมแนคแซทถูกตรวจจับได้โดยนักวิทยุสมัครเล่นชื่อ Mike Rupprecht (dk3wn) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09:04 UTC (ตรงกับเวลา 14:04 น. ตามเวลาในประเทศไทย) เป็นการยืนยันว่าดาวเทียมได้เริ่มทำงานในอวกาศแล้ว

KNACKSAT's signals was also received on 5 and 7 December 2018 by Fatc Mubin. After that, the signal has been missing. We assumed that there might be a damage on the power system of the satellite. However, the satellite will still continue to orbit for at least 6 years before de-orbiting by atmospheric drag.
สัญญาณจากดาวเทียมแนคแซทถูกรับได้อีกในวันที่ 5 และ 7 ธ.ค. 2561 โดยนักวิทยุสมัครเล่นชื่อ Fatc Mubin หลังจากนั้น สัญญาณได้ขาดหายไป ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่า อาจเกิดความเสียหายกับระบบไฟฟ้ากำลังบนตัวดาวเทียม ทั้งนี้ ดาวเทียมยังคงโคจรต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยระดับความสูงของวงโคจรจะลดลงอย่างช้าๆ และเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยกาศ ดาวเทียมจะเสียดสีและเผาไหม้จนหมดไปในที่สุด

The original objectives of the KNACKSAT project can be categorized into educational objectives and technology demonstration objectives. In term of the educational objectives, the project will enhance the knowledge and experiences in satellite design and construction. These can be considered as fundamentals for development of larger satellites in Thailand in the near future. Apart from these, the project provokes the interests in science and technology of young Thais. For the technological objectives, the main missions of KNACKSAT include (1) developing a communication system using armature radio frequencies, (2) taking images from space, (3) testing 3-axis attitude control algorisms by using magnetic torquers, (4) verifying a deorbit technology by a magnetic torque and (5) confirming the uses of Commercial Off-The-Shelf (COTS) components in space. This project demonstrates that Thailand has capability and technology to build its own satellites. It is also an important milestone in the development of science and technology for the country. 
วัตถุประสงค์ดั้งเดิมของโครงการแนคแซทสามารถแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการสาธิตเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาศักยะภาพและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างดาวเทียมจริงให้กับบุคคลากรของประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการออกแบบและสร้างดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปในประเทศ ตลอดจนโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการสาธิตเทคโนโลยีนั้น พันธะกิจหลักของดาวเทียมแนคแซท คือ (1) พัฒนาระบบสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุความถี่วิทยุ (2) ถ่ายภาพจากอวกาศ (3) ทดสอบอัลกอริทึมการควบคุมการทรงตัวของดาวเทียมโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (4) การตรวจสอบเทคโนโลยี deorbit และ (5) ยืนยันการใช้อุปกรณ์ Off-The-Shelf ในอวกาศ โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสามารถและมีเทคโนโลยีในการสร้างดาวเทียมของตัวเอง นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยด้วย

Amateur Radio Info (ข้อมูลวิทยุสมัครเล่น)

KNACKSAT utilizes amateur radio frequencies for the communication system (Call sign: HS0K, Downlink Freq: 435.635 MHz) . Therefore, we serve the amateur radio community as part of our mission. The information of IARU Amateur Satellite Frequency Coordination of KNACKSAT can be found here.

ดาวเทียม KNACKSAT ใช้คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นสำหรับระบบสื่อสาร (Call sign: HS0K, Downlink Freq: 435.635 MHz) ดังนั้นเราจึงให้บริการชุมชนวิทยุสมัครเล่นเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา นักวิทยุสมัครเล่นสามารถดูข้อมูลการประสานงานความถี่คลื่นวิทยุสมัครเล่น IARU ของดาวเทียม KNACKSAT ได้ที่นี่