Home (หน้าแรก)

Dec. 8, 2018
Signal also received by Fatc Mubin on Dec. 8, 15:04UTC(twitter)
รับสัญญาณได้อีกครั้งโดย Fatc Mubin  ณ. วันที่ 8 ธ.ค. เวลา 15:04UTC (ตรงกับวันที่ 8 ธ.ค. เวลา 22:04น. ตามเวลาในประเทศไทย)(twitter)Dec. 5, 2018
Signal received by Fatc Mubin on Dec. 5, 02:52UTC(AMSAT-ID)
รับสัญญาณได้โดย Fatc Mubin  ณ. วันที่ 5 ธ.ค. เวลา 02:52UTC (ตรงกับวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 07:52น. ตามเวลาในประเทศไทย)(AMSAT-ID)Dec. 4, 2018
The first voice was received by Mike Rupprecht (dk3wn) on Dec. 4, 09:04UTC(dk3wn, twitter)
สัญญาณแรกรับได้โดย Mike Rupprecht (dk3wn) ณ. วันที่ 4 ธ.ค. เวลา 09:04UTC (ตรงกับวันที่ 4 ธ.ค. เวลา 14:04น. ตามเวลาในประเทศไทย)(dk3wn, twitter)Dec. 3, 2018
SpaceX successfully deployed Spaceflight's upper free flyer (UFF) and lower free flyer (LFF) (SpaceX twitter, SpaceX Youtube, Spaceflight), following with the successful deployment of KNACKSAT from the LFF on Dec. 3, 22:49:57UTC.
สเปซเอ็กซ์ประสบความสำเร็จในการปล่อย Spaceflight's upper free flyer (UFF) และ lower free flyer (LFF) (SpaceX twitter, SpaceX Youtube, Spaceflight) ตามด้วยการปล่อยดาวเทียมแนคแซทออกจาก LFF ณ. วันที่ 3 ธ.ค. เวลา 22:49:57UTC (ตรงกับวันที่ 4 ธ.ค. เวลา 05:49:57น. ตามเวลาในประเทศไทย) 

Dec. 1, 2018
Tomorrow's attempt of Spaceflight SSO-A launch is cancelled. The new targeted date is Monday, December 3th, 2018.
ยกเลิกการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A สำหรับพรุ่งนี้ คาดหมายกำหนดการใหม่คือวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

Dec. 1, 2018
The tomorrow launch of Spaceflight SSO-A is ready! (SpaceX, Spaceflight). See SpaceX-SSO-A Press Kit  for more launch info.
การส่งจรวดมิชชั่น SSO-A พร้อมแล้วสำหรับพรุ่งนี้! (SpaceX, Spaceflight) อ่านข้อมูลการยิงจรวดเพิ่มเติมจาก แถลงข่าวจาก SpaceX-SSO-A 


Nov. 29, 2018
Now targeting December 2 for launch of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express from Vandenberg Air Force Base (SpaceX).
คาดหมายกำหนดการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ใหม่เป็นวันที่ 2 ธ.ค. 61 (SpaceX)

Nov. 27, 2018
Waiting for the launch is one of the hardest parts! The launch (November 28 attempt of Spaceflight  SSO-A is currently no-go due to extreme high-altitude winds (SpaceX). 
อีกงานหนึ่งที่ยากที่สุดคือรอการส่งจรวด! การส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ในวันที่ 28 พ.ย. ต้องเลื่อนออกไป เนื่องจากลมที่ระดับสูงมีความแรงมาก (SpaceX)

Nov. 25, 2018
Targeting November 28 for launch of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express from Vandenberg Air Force Base in California  (SpaceX and SpaceflightNow). 
คาดหมายกำหนดการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A เป็นวันที่ 28 พ.ย. 61 (SpaceX และ SpaceflightNow)

Nov. 17, 2018
Standing down from Monday’s launch attempt of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express to conduct additional pre-flight inspections (see SpaceX).
เลื่อนการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ออกไปเพื่อตรวจสอบความพร้อมเพิ่มเติม (SpaceX)

Nov. 15, 2018
Static fire test of Falcon 9 complete—targeting November 19 launch of Spaceflight SSO-A: SmallSat Express from Vandenberg Air Force Base in California (SpaceX).
การทดสอบจรวดฟอลคอน 9 เสร็จสมบูรณ์คาดหมายกำหนดการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A เป็นวันที่ 19 พ.ย. 61 (SpaceX)

Nov. 06, 2018
One more step closer!  Please refer to SpaceflightNow and Techly for the targeted launch date of Spaceflight SSO-A (Launch site: Vandenberg AFB, CA).
ใกล้เข้ามาอีกหนึ่งก้าว! ดูคาดหมายกำหนดการของการส่งจรวดมิชชั่น SSO-A ได้ที่ SpaceflightNow และ Techly อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าสภาพภูมิอากาศไม่อำนวยหรือมีเหตุสุดวิสัย (ฐานส่งจรวด: ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา)
Nov.  02, 2018
Glad to be a part of SSO-A! Thanks to Spaceflight's excellent team. KNACKSAT is ready for launch (Spaceflight).
ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมิชชั่น SSO-A! ขอบคุณทีมงาน Spaceflight. ดาวเทียมแนคแซทพร้อมที่จะถูกส่งขึ้นวงโคจร (Spaceflight)

Oct. 22, 2018
Another 575 km to reach the targeted orbit. KNACKSAT satellite has been already travelled 13,714 km from its motherland,Thailand.
เหลือการเดินทางอีกเพียง 575 กิโลเมตรจะถึงวงโคจรที่ต้องการ ดาวเทียมแนคแซทได้เดินทางออกจากประเทศไทยซึ่งเป็นมาตุภูมิรวมทั้งหมดเป็นระยะทาง 13,714 กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Sep. 30, 2018
KNACKSAT satellite left its motherland on September 22, 2018 and was successfully integrated into a dispenser on September 24, 2018 at Spaceflight's Auburn Integration Facility, WA, USA.. It will be on-board Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” aboard a SpaceX Falcon 9 rocket in 2018.
ดาวเทียมแนคแซทได้เดินทางออกจากมาตุภูมิเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 และประสบความสำเร็จในการประกอบรวมเข้ากับอุปกรณ์ปล่อยดาวเทียมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ Spaceflight's Auburn Integration Facility รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดาวเทียมแนคแซทจะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรในอวกาศกับ Spaceflight’s dedicated rideshare mission “SSO-A” ด้วยจรวด SpaceX Falcon 9 ภายในปี พ.ศ. 2561
About KNACKSAT

KNACKSAT (KMUTNB Academic Challenge of Knowledge SATellite), the first entirely Thai-built satellite, is a 1U-CubeSat satellite (roughly 10 x 10 x 10 cm, 1.3 kg) designed and developed by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Thailand. The satellite uses amateur radio frequencies for the communication between the satellite station and the ground station. The KNACKSAT project has been funded by Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for the Public InterestOffice of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), Thailand.
แนคแซท (ย่อมาจาก KMUTNB Academic Challenge of Knowledge SATellite) ดาวเทียมฝีมือคนไทยดวงแรก เป็นดาวเทียมขนาด 1U-CubeSat (ขนาดประมาณ 10 x 10 x 10 ซม., น้ำหนัก 1.3 กก.) ที่ออกแบบและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดาวเทียมใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นเพื่อการสื่อสารระหว่างสถานีดาวเทียมกับสถานีภาคพื้นดิน โครงการแนคแซทได้รับทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศ น์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

The objectives of the KNACKSAT project can be categorized into educational objectives and technology demonstration objectives. In term of the educational objectives, the project will enhance the knowledge and experiences in satellite design and construction. These can be considered as fundamentals for development of larger satellites in Thailand in the near future. Apart from these, the project provokes the interests in science and technology of young Thais. For the technological objectives, the main missions of KNACKSAT include (1) developing a communication system using armature radio frequencies, (2) taking images from space, (3) testing 3-axis attitude control algorisms by using magnetic torquers, (4) verifying a deorbit technology by a magnetic torque and (5) confirming the uses of Commercial Off-The-Shelf (COTS) components in space.
วัตถุประสงค์ของโครงการแนคแซทสามารถแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการสาธิตเทคโนโลยี โดยวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ประกอบด้วย การพัฒนาศักยะภาพและประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างดาวเทียมจริงให้กับบุคคลากรของประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานที่สำคัญสำหรับการออกแบบและสร้างดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นต่อไปในประเทศ ตลอดจนโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในอนาคต ในส่วนของวัตถุประสงค์ในการสาธิตเทคโนโลยีนั้น พันธะกิจหลักของดาวเทียมแนคแซท คือ (1) พัฒนาระบบสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุความถี่วิทยุ (2) ถ่ายภาพจากอวกาศ (3) ทดสอบอัลกอริทึมการควบคุมการทรงตัวของดาวเทียมโดยใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (4) การตรวจสอบเทคโนโลยี deorbit และ (5) ยืนยันการใช้อุปกรณ์ Off-The-Shelf ในอวกาศ เนี่องจากทุกระบบในดาวเทียมแนคแซท ออกแบบและสร้างในประเทศไทยและโดยบุคลากรไทย ดังนั้นการสาธิตเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ จะแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ประเทศไทยมีศักยะภาพในการออกแบบและสร้างดาวเทียมได้เอง เป็นดรรชนีที่สำคัญแสดงถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

Amateur Radio Info (ข้อมูลวิทยุสมัครเล่น)

KNACKSAT utilizes amateur radio frequencies for the communication system (Call sign: HS0K, Freq: 435.635 MHz) . Therefore, we serve the amateur radio community as part of our mission. The information of IARU Amateur Satellite Frequency Coordination of KNACKSAT can be found here.

ดาวเทียม KNACKSAT ใช้คลื่นความถี่วิทยุสมัครเล่นสำหรับระบบสื่อสาร (Call sign: HS0K, Freq: 435.635 MHz) ดังนั้นเราจึงให้บริการชุมชนวิทยุสมัครเล่นเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา นักวิทยุสมัครเล่นสามารถดูข้อมูลการประสานงานความถี่คลื่นวิทยุสมัครเล่น IARU ของดาวเทียม KNACKSAT ได้ที่นี่